Umowa licencyjna użytkownika końcowego portalu reset.nigrivhub.com
oraz Regulamin serwisu reset.nigrivhub.com

Niniejsza Umowa zawiera warunki, na których Klient otrzyma ograniczoną licencję na korzystanie z Oprogramowania lub korzystać będzie z usług świadczonych przez Operatora, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

DEFINICJE

 1. Ilekroć w niniejszej Umowie mowa o:

  1. Operatorze lub Firmie – należy przez to rozumieć spółkę działającą pod firmą NIGRIV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (adres ul. SŁAWIŃSKA, nr 6, lok. 807, miejsc. WARSZAWA, kod 01-218, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000808806, posiadającą NIP: 527-290-88-16 oraz numer identyfikacyjny REGON: 384634106.
  2. Serwisie – należy przez to rozumieć portal internetowy Nigriv Reset działający pod adresem internetowym https://reset.nigrivhub.com prowadzony przez Operatora, na warunkach określonych w Umowie. Serwis może być dostępny pod innym adresem internetowym zgodnie z warunkami Umowy.
  3. Usługach (Usłudze) – należy przez to rozumieć Usługę lub Usługi świadczone przez Operatora na zasadach określonych w Umowie.
  4. Kliencie lub Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Umowy uzyskała dostęp do Usług. Klientem może być ponadto osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z Usług świadczonych przez Operatora.
  5. Regulaminie lub EULA – należy przez to rozumień niniejszy dokument.
  6. Umowie – łączne określenie dla EULA wraz z formularzem instalacyjnym, umową subskrypcji lub inną umową, do której niniejsza EULA jest włączona przez odniesienie.
  7. Oprogramowanie - oznacza wszystkie programy lub aplikacje Firmy, które Użytkownik subskrybuje lub w inny sposób uzyskuje dostęp do nich od Firmy, zarówno w wersji próbnej, jak i pełnej (płatnej) takiego Oprogramowania, wraz z dowolnym interfejsem programowania aplikacji, źródła danych i innych metod dostępu dostarczonych przez Firmę, jak również programy, technologie, materiały drukowane oraz dokumentacja online lub elektroniczna. Wersja próbna Oprogramowania może być używana wyłącznie do przeglądania, testowania i oceny programowania przez ograniczony czas (zgodnie z dalszymi postanowieniami w Umowy), a wyniki wyszukiwania i powiązane treści dostarczone w związku z wersją próbną nie mogą być kopiowane lub w inny sposób wykorzystywane przez Klienta w jakimkolwiek innym celu (w tym dostarczanie komercyjnych produktów lub usług do innego podmiotu) bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora;
  8. Licencja - Z zastrzeżeniem pozostałych warunków Umowy, Spółka może w drodze odrębnej umowy udzielić Klientowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu ograniczonej licencji na korzystanie z Oprogramowania do celów przewidzianych umową. W przypadku wersji próbnej Oprogramowania licencja ta jest ograniczona wyłącznie do oceny Oprogramowania przez Klienta zgodnie z punktem h). Oprogramowanie jest dostarczane na podstawie licencji. Klient nie nabędzie żadnych udziałów własnościowych w Oprogramowaniu na podstawie Umowy ani żadnych innych praw do niego, innych niż korzystanie z Oprogramowania zgodnie z udzieloną licencją. Firma zastrzega i zachowa wszystkie prawa do Oprogramowania i wszelkie prawami własności intelektualnej wynikającymi z Oprogramowania lub z nim związanymi, z wyjątkiem: wyraźnie udzielonych Klientowi lub przysługujących Dostawcy.
  9. Okres Licencyjny – należy przez to rozumieć okres świadczenia Usługi przez Operatora dla Klienta zgodny z zawartymi Umowami i w pełni opłacony przez Użytkownika lub okres przyznany do korzystania z Oprogramowania na warunkach opisanych w pkt h) i i).
  10. Główny Administrator – osoba posiadająca najwyższe uprawnienia do zarządzania Serwisem w imieniu Klienta.
  11. Dane – wszelkie informacje przekazane przez Klienta Operatorowi dotyczące Użytkowników i niezbędne do należytej realizacji Usługi.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W ramach korzystania z Serwisu i na zasadach wskazanych w Regulaminie Operator świadczy na rzecz Klienta Usługę pozwalającą na samodzielne zresetowanie hasła dostępowego do Azure Active Directory przez Użytkownika, poprzez:

  1. Aplikację Microsoft Authenticator lub aplikację o zbliżonych funkcjonalnościach
  2. Wiadomość SMS
  3. Pytania kontrolne
 2. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik lub Klient, a które uniemożliwiają Użytkownikowi lub Klientowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 4. Klient jest świadomy i akceptuje fakt ciągłego rozwoju i modyfikacji oferty Serwisu, dodawania nowych funkcjonalności, modułów użytkowych i wprowadzania zmian wizualnych będących następstwem dodawanych usprawnień. Wymienione zmiany rozwojowe będą skutkować zwiększeniem możliwości Serwisu, co będzie traktowane jako korzyść dla Klienta. Następstwem wymienionych usprawnień będzie konieczność dostosowywania niniejszego Regulaminu do wprowadzonych zmian, co będzie dokonywane przez Operatora.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i w związku ze świadczonymi Usługami, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.
 7. Operator ma prawo monitorować działania Użytkownika podczas korzystania z Serwisu i zbierać dane ilościowe w celu prowadzenia statystyk i doskonalenia Serwisu.
 8. Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Użytkownik chce korzystać z Serwisu:

  1. Procesor 2.8 GHz
  2. Pamięć RAM: 4 GB
  3. Łącze internetowe o przepustowości 5Mb/s
  4. Przeglądarka: wspierająca HTML5, CSS3 i JavaScript, jak i za pomocą urządzeń mobilnych wyposażonych w przeglądarkę internetową wspierającą technologię Webkit.
 9. W celu prawidłowego i efektywnego świadczenia Usługi, Klient zobowiązany jest przekazać Operatorowi niezbędne Dane oraz dokonać procesu konfiguracji Serwisu.
 10. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia w sposób niemożliwy do odzyskania danych wprowadzonych przez Użytkownika, ustawień Oprogramowania i historii aktywności, a Klient nie będzie polegał na Oprogramowaniu ani żadnym innym systemie informatycznym Operatora w zakresie przechowywania lub tworzenia kopii zapasowych danych wprowadzonych lub uzyskanych z Oprogramowania.
 11. W żadnym wypadku Operator nie będzie odpowiedzialny wobec Klienta za jakiekolwiek użycie, przerwę, opóźnienie lub niemożność użycia oprogramowania, utracone przychody lub zyski, opóźnienia, przerwę lub utratę usług, biznesu lub wartości firmy, utratę lub uszkodzenie danych, straty wynikające z awarii systemu lub usługi systemowej, nieprawidłowego działania lub wyłączenia, brak dokładnego transferu, odczytu lub przekazania informacji, brak korekty, aktualizacji lub dostarczenia prawidłowych informacji, niekompatybilność systemu lub dostarczenie nieprawidłowych informacji o kompatybilności, naruszenia bezpieczeństwa systemu lub jakiekolwiek decyzje lub działania podjęte przez Klienta w oparciu o wyniki uzyskane w wyniku korzystania z Oprogramowania.

§ 2
Zasady korzystania z serwisu

 1. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści uzyskane w trakcie świadczenia Usługi na rzecz Klienta oraz szkody wyrządzone przez nie.
 2. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12-14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Pracownicy Klienta mogą dokonać ograniczoną ilość resetów hasła w ciągu miesiąca. Ograniczenie jest zgodne z ilością zakupionych przez Klienta Licencji.
 4. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
 5. Klient nie będzie bezpośrednio ani pośrednio:

  1. korzystał z Oprogramowania z naruszeniem obowiązującego prawa lub warunków udzielonej licencji,
  2. korzystał z Oprogramowania w zakresie wykraczającym poza licencję udzieloną zgodnie z Umową,
  3. udzielał licencji, sublicencji, wynajmował, dzierżawił, wypożyczał, sprzedawał, przydzielał, dystrybuował, publikował, przekazywał lub w inny sposób udostępniał jakiejkolwiek innej osobie Oprogramowania, jakichkolwiek cech lub funkcjonalności Oprogramowania lub jakichkolwiek informacji wygenerowanych przez Oprogramowanie lub wyników (w tym Treści Wynikowych) wynikających z jego działania, chyba że Umowa wyraźnie stanowi inaczej,
  4. wykorzystywać Oprogramowania do świadomego dostępu do jakichkolwiek osobistych, poufnych, tajnych lub innych niepublicznych informacji dowolnej osoby trzeciej bez jej zgody, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie dozwolonych przez obowiązujące prawo,
  5. modyfikować, tłumaczyć, adaptować, kopiować lub w inny sposób tworzyć dzieła pochodne lub ulepszenia Oprogramowania, bez pisemnej zgody Operatora,
  6. odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować, dekompilować, dekodować lub w inny sposób próbować odkryć lub uzyskać dostęp do kodu źródłowego Oprogramowania, łączyć Oprogramowania z jakimkolwiek innym programem lub włączać Oprogramowania do jakiegokolwiek innego programu.
  7. usuwać, kasować, zmieniać lub zasłaniać jakiekolwiek znaki towarowe lub prawa autorskie, patenty lub innych informacji dotyczących własności intelektualnej lub praw własności umieszczonych na lub w Oprogramowaniu,
  8. używać Oprogramowania w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, zainfekować, przejąć, wyłączyć, przeciążyć lub w inny sposób uszkodzić jakikolwiek system komputerowy Operatora lub jego usługodawców.
 6. W przypadku udzielenia licencji do Oprogramowania Klient ma obowiązek zabezpieczyć Oprogramowanie przed naruszeniem, przywłaszczeniem, kradzieżą, niewłaściwym użyciem lub nieautoryzowanym dostępem przy użyciu dostępu zapewnionego na mocy Umowy lub w inny sposób przez swoich pracowników, wykonawców i przedstawicieli oraz zachowa poufność wszelkich nazw użytkowników i haseł związanych z korzystaniem z Oprogramowania. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie użytkowanie Oprogramowania w ramach swojego konta. Klient niezwłocznie powiadomi Operatora o każdym nieautoryzowanym dostępie do Oprogramowania w ramach konta Klienta lub ujawnieniu lub użyciu jakiejkolwiek nazwy użytkownika lub hasła dostarczonego mu przez Operatora w celu dostępu do Oprogramowania.
 7. Klient ma możliwość skonfigurowania dostępu do Serwisu poprzez swoją (sub)domenę internetową. Wniosek o tę funkcjonalność Klient składa Operatorowi.
 8. Oprogramowanie może być hostowane na infrastrukturze dostarczonej przez Klienta, jeśli Klient dostarczy infrastrukturę sprzętowo – systemową zgodną z wytycznymi Operatora.

§ 3
PRZERWY TECHNICZNE

 1. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.
 2. Operator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych oraz operatorów serwerów hostingowych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

§ 4
OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Oprogramowanie jest udostępniane Klientowi na zasadzie licencji "tak jak jest", ze wszystkimi wadami i usterkami, bez jakiejkolwiek gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Operator wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w odniesieniu do Oprogramowania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu oraz gwarancji, które mogą wynikać z przebiegu transakcji, sposobu działania, wykorzystania lub praktyki handlowej. Bez ograniczenia do powyższego, Operator nie udziela żadnych gwarancji ani nie podejmuje zobowiązań i nie składa żadnych oświadczeń, że Oprogramowanie spełni wymagania Klienta, osiągnie zamierzone wyniki, będzie kompatybilne lub będzie współpracować z innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami, będzie działać bez zakłóceń, spełni wszelkie standardy dostępności, wydajności lub niezawodności, będzie wolne od błędów, wirusów lub innych szkodliwych elementów.
 2. W żadnym wypadku Operator nie będzie odpowiedzialny wobec Klienta za jakiekolwiek użycie, przerwę, opóźnienie lub niemożność użycia oprogramowania, utracone przychody lub zyski, opóźnienia, przerwę lub utratę usług, biznesu lub wartości firmy, utratę lub uszkodzenie danych, straty wynikające z awarii systemu lub usługi systemowej, nieprawidłowego działania lub wyłączenia, brak dokładnego transferu, odczytu lub przekazania informacji, brak korekty, aktualizacji lub dostarczenia prawidłowych informacji, niekompatybilność systemu lub dostarczenie nieprawidłowych informacji o kompatybilności, naruszenia bezpieczeństwa systemu lub jakiekolwiek decyzje lub działania podjęte przez Klienta w oparciu o wyniki uzyskane w wyniku korzystania z Oprogramowania.
 3. W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność Operatora na mocy lub w związku z Umową lub jej przedmiotem, na mocy jakiejkolwiek teorii prawnej lub słuszności, w tym naruszenia Umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności i w inny sposób, nie przekroczy całkowitej kwoty zapłaconej przez Klienta Operatorowi na mocy Umowy w zamian za udzieloną licencję lub świadczoną usługę.
 4. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści uzyskane w trakcie świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika oraz szkody wyrządzone przez nie.

§ 5
REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej contact@nigrivhub.com lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. SŁAWIŃSKA, nr 6, lok. 807, miejsc. WARSZAWA, kod 01-218, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA, z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: firmę – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, Login Użytkownika, jego dokładny adres zamieszkania lub siedziby, ewentualnie adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub siedziby, oraz adres poczty elektronicznej podany podczas zawierania Umowy, również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez Operatora rozpatrywane.
 4. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne.
 6. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej contact@nigrivhub.com.

§ 6
OCHRONA I PRZEKAZANIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik w celu skorzystania z Usług, jak również w trakcie korzystania z nich, przykładowo wypełniając formularze i prowadząc korespondencję z Operatorem może podawać dane osobowe.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z Usług. Bez podania danych osobowych świadczenie Usług nie będzie możliwe.
 3. Wszelkie dane osobowe, które zostaną podane przez Użytkownika lub będą zebrane przez Operatora na temat Użytkownika są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
 4. Administratorem, wskazanych powyżej, danych osobowych jest Operator.
 5. Operator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Operator informuje, że potencjalnymi odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty zapewniające hosting Serwisu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, komunikacji z Użytkownikami, prowadzenia marketingu oraz wysyłki newsletterów.
 7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Operatora.
 8. Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, jeżeli dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów. Użytkownik jest także uprawniony do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w każdym przypadku, jeżeli będą one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 9. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji Usług, w tym w celu informowania o działaniu narzędzia, możliwym sposobie jego wykorzystania przez Użytkownika oraz koniecznych czynnościach, takich jak płatności, faktury etc.
 10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Operatora jest prowadzenie marketingu własnych usług.
 11. Operator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 12. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację Usług na rzecz Użytkownika, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Operatora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Operatora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 13. Operator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 14. Użytkownik nie ma możliwość korzystania z Usług anonimowo lub pod pseudonimem.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa stanowi jedyne i całkowite porozumienie pomiędzy Klientem a Operatorem w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszystkie wcześniejsze, równoczesne negocjacje, porozumienia i umowy, zarówno pisemne jak i ustne, pomiędzy stronami w odniesieniu do Usługi. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy postanowieniami niniejszej EULA a postanowieniami jakiejkolwiek innej umowy pomiędzy Klientem a Operatorem w odniesieniu do Oprogramowania, postanowienia niniejszej EULA będą miały pierwszeństwo.
 2. Klient nie będzie cedował ani w inny sposób przenosił żadnych swoich praw, ani też delegował lub w inny sposób przenosił żadnych swoich obowiązków w ramach Umowy, w każdym przypadku dobrowolnie, niedobrowolnie, z mocy prawa lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora, której to zgody Operator może udzielić lub odmówić według własnego uznania. Dla celów poprzedniego zdania i nie ograniczając jego ogólności, każda fuzja, konsolidacja lub reorganizacja z udziałem Klienta (niezależnie od tego czy Klient jest podmiotem przetrwałym czy znikającym) będzie uważana za przeniesienie praw, obowiązków lub wyników w ramach Umowy, na które wymagana jest uprzednia pisemna zgoda Operatora.
 3. Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Klient i Użytkownik wyraził zgodę poprzez związanie się Regulaminem.
 4. Operator informuje, a Klient wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Operatora związane ze świadczeniem Usług były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Klienta.
 5. Operator zastrzega, że Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne Operatora, logotypy Operatora, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora.
 6. Operator ma prawo w każdym momencie zmienić Regulamin. Klient jest związany nową treścią Regulaminu w przypadku wyrażenia zgody na jego treść. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem ostatniego w pełni opłaconego Okresu Licencyjnego. Klient ma możliwość akceptowania nowej treści Regulaminu w imieniu Użytkowników.
 7. Prawo do wyrażenia akceptacji Regulaminy po stronie Klienta posiada Główny Administrator oraz każdy inny utworzony przez niego Użytkownik z uprawnieniami Administratora.
 8. O ile nie określono inaczej w Umowie, niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek prawa, środka prawnego, uprawnienia lub przywileju wynikającego z Umowy nie będzie działać ani być interpretowane jako zrzeczenie się go, ani też pojedyncze lub częściowe wykonanie jakiegokolwiek prawa, środka prawnego, uprawnienia lub przywileju wynikającego z Umowy nie wyklucza innego lub dalszego jego wykonania lub wykonania jakiegokolwiek innego prawa, środka prawnego, uprawnienia lub przywileju.
 9. Jeśli jakikolwiek warunek lub postanowienie Umowy jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w jakiejkolwiek jurysdykcji, taka nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność nie będzie miała wpływu na żaden inny warunek lub postanowienie Umowy, ani nie unieważni lub uczyni niewykonalnym takiego warunku lub postanowienia w jakiejkolwiek innej jurysdykcji.
 10. Jeśli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana za nieważną i niewykonalną, nie wpłynie to na ważność pozostałych części niniejszego Regulaminu, które pozostaną ważne i wykonalne zgodnie z ich warunkami.